KOBİ Dönüşüm Platformu

KOSGEB’den %50 Destekli Hibe Programı

KOSGEB yeni bir hibe destek programı olan “%50 Destekli Hibe Programı“nı açıkladı.

KOBİ’lerde “Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi” ve “KOBİ’lerde Markalaşmaya Geçiş” için KOBİ’lerin her türlü reklam, tanıtım, personel, eğitim, danışmanlık, yazılım, makine, teçhizat, fuar, sosyal medya, AR-GE, teknoloji, vb. mal ve hizmet alımlarını içeren Kurumsallaşma ve Markalaşma konularında hazırlayacakları projeleri desteklenecektir.

KobiPirin olarak; KOBİ’leri ücretsiz check-up programına alarak, Kurumsallaşma ve Markalaşma Projeleri için eksiklerini belirleyip proje planlarını hazırlıyoruz.

%50 Destekli Hibe Programı’nın üst limiti 150.000 TL olup, proje süresi asgari 6 ay, azami ise 24 aydır.
Son başvuru tarihi ise 30 Kasım 2015, 23:59.

Ücretsiz KobiPirin Check-up’a başvurmak için lütfen tıklayınız

Ayrıca KobiPirin Ücretsiz Check-Up Başvurusu Yapan Kocaeli Ticaret Odası Üyesi KOBİ İşletmeleri için 6 Aylık, diğer KOBİ İşletmeleri için 3 Aylık N.360 Bulutta Finans ve Nakit Akışı Yazılımı’nın 1 Kullanıcı Lisansını Hediye Ediyoruz!

Programın diğer detayları


KOSGEB, “KOBİ’lerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi” ve “KOBİ’lerde Markalaşmaya Geçiş” konulu KOBİ Proje Destek Programı 2015 yılı 2. Proje Teklif Çağrısını ilan etmiştir. Her bir Başvuru Sahibi, iki konudan en fazla biri için proje teklifi sunabilir. Proje Teklif Çağrısı, KOSGEB KOBİ Proje Destek Programı Uygulama Esasları hükümleri uyarınca yürütülmektedir. Başvurular, KOSGEB’in online sistemi üzerinden yapılacaktır. Başvuru Sahibi işletmeleri, projelerini sunmadan önce proje hazırlama konusunda alacağı danışmanlık hizmeti bedelleri, projenin kabul edilmesi halinde KOSGEB tarafından 150.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

2015 yılı 1. Proje Teklif Çağrısı sonuçları: KOSGEB KOBİ Proje Destek Programı kapsamında 30 Ocak – 10 Nisan 2015 tarihinde “Yönetim Becerilerinin ve Kurumsal Yetkinliklerinin Geliştirilmesi-Kurumsallaştırma” ve “Tanınmış Ürün/Hizmet Süreci Oluşturma-Markalaşma” konularında Proje Teklif Çağrısına çıkılmıştı. Çağrı konularına toplam 2.358 adet proje başvurusu alınmış olup bunlardan 686 adedi Kurumsallaşma ve 213 adedi Markalaşma olmak üzere toplam 899 adet projenin 45 Milyon TL’lik bütçe kapsamında KOSGEB tarafından desteklenmesine karar verilmiştir.

Son Başvuru Tarihi: 30 Kasım 2015, Pazartesi (saat: 23.59)

Duyuru: http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Haberler.aspx?ref=1217

Uygulama Esasları: http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=3 (bkz. Açılan sayfanın alt kısmı)

Kimler başvurabilir?

Destekleme

 • Gösterge bütçe: 55 milyon TL
 • Proje başına destek tutarı: Azami 150 bin TL
 • Proje bütçesi destekleme oranı: %50

Uygun proje konuları

 • Konu 1: KOBİ’lerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi
 • Konu 2: KOBİ’lerde Markalaşmaya Geçiş
 • Her bir Başvuru Sahibi, iki proje konusundan azami biri için proje sunabilir.
 • Konulara dair daha fazla bilgi için bkz. Proje Teklif Çağrısı Duyurusu

Desteklenen proje harcamaları

 • Yeni istihdam olması şartı ile Personel Harcamaları net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir. Bu destek, proje başlangıç tarihinden itibaren işletmede son 4 ay içerisinde istihdam edilmemiş yeni personel için verilir. Söz konusu personelin proje başlangıç tarihi itibariyle son 30 gün içinde veya proje başlangıç tarihinden sonra istihdam edilmiş olması ve tam zamanlı olarak çalışması gerekir.
 • İşletmelerin ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri Tanıtım Materyalleri ve Reklam Giderleri (Bu destekten yararlanabilmek için ilgili ürün/hizmetin yurtiçi marka tescilinin yaptırılmış olması gerekmektedir. Marka Tescil Belgesi başka bir işletmeden devir alınmışsa TPE tarafından uygun bulunmuş olması gerekmektedir.)
 • Yeni Makine-Teçhizat ve Hammadde alımı (Desteklemeye esas Proje bütçesinin azami %10’u)
 • Hizmet alımı giderleri
 • Yazılım
 • Proje hazırlama konusunda alınan danışmanlık hizmet bedeli (Destek üst limiti 150.000 TL; Destek bedelinin ödenebilmesi için Projenin KOSGEB tarafından kabul edilmiş olması gerekmektedir.)
 • Makine-Teçhizat ve Hammadde harici her bir harcama kalemi desteklemeye esas Proje bütçesinin azami %40’ı olabilir.
 • Desteklenmeyen harcama kalemleri: Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

Proje süresi:

 • Azami 24 ay (asgari 6 ay)
 • Kurul kararı ile proje süresinin azami %50’si kadar ek süre verilebilir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Başvuru hazırlamaya başlamadan önce Proje Teklif Çağrısı Duyurusu, Uygulama Esaslarını ve KOBİ Proje Destek Programı Uygulama Kılavuzunu incelemenizi tavsiye ederiz.
 • KOSGEB tarafından aynı dönemde birden fazla konu belirlenmesi halinde işletmeler belirlenen konulardan sadece biri için başvuru yapabilir.
 • Program kapsamında, bir işletmenin aynı anda birden fazla projesi desteklenmez.
 • İşletme, başka bir kurum/kuruluş desteğiyle yürütmekte olduğu bir proje için KOSGEB’e başvuru yapamaz.
 • Bir çağrı döneminde başvurusu reddedilen işletme, aynı proje ile başka bir çağrı döneminde başvuruda bulunamaz. Ancak işletme hazırlayacağı yeni bir proje ile başka bir çağrı döneminde proje başvurusunda bulunabilir.
 • Projesi başarısız tamamlanan veya sonlandırılan işletmeler, destek programı süresince bu programa yeni bir proje ile başvuru yapamaz.
 • Vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.
 • İşletmenin talebi üzerine, proje sürecinde en fazla 1 kez revizyon yapılabilir. Proje revizyon talebi en erken ilk izleme döneminden sonra olmak üzere, en geç proje süresi tamamlanmadan 60 gün öncesine kadar sunulmalıdır. İşletme, Kurul tarafından kabul edilen projesi kapsamında; faaliyetler, iş zaman planı, süresi, gider kalemleri ve niteliklerine ilişkin revizyon talebinde bulunabilir. İşletme, desteklenecek proje bütçesinin artırılmasını talep edemez.
 • KDV giderleri destek kapsamında değildir.
 • İşletme, sahibi ve ortakları ile bunların eşleri, anneleri, babaları, kardeşleri, çocukları ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal ve hizmet tedarik edemez.
 • Kurulun desteklenmesine karar verdiği her bir gidere ait özellikler; asgari nitelikleri, teknik özellikleri, miktarları ve süreleri ifade eder. Kurul Kararındaki asgari şartları taşıması durumunda, söz konusu gider kalemine ilişkin Kurulun belirlediği desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi yapılır. Kurul Kararındaki asgari şartları taşımaması durumunda ise destek ödemesi yapılmaz.
 • Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletme tüzel kişiliğine ait olup, taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 yıl süresince; satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez, rehin gösterilemez. İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 gün içinde tüm belgeleriyle birlikte KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir.
 • Proje kapsamındaki ödemelerin bankacılık enstrümanları ile yapılması ve dekontu olması gerekmektedir. Banka dekontu ile kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü (hesap ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, çek, senet v.b.) ödemedir. Bu durumun istisnası Uygulama Esaslarının 15. Maddesinin 29. Fıkrasında yer almaktadır.
 • Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, TCMB döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.

Başvuru ve Değerlendirme süreci

 • Online sistem üzerinden son başvuru tarihi: 30 Kasım 2015
 • Aralık 2015: Proje başvuruları, ilgili KOSGEB Müdürlüğü tarafından son başvuru tarihini takip eden 10 gün içinde kontrol edilir. Kontrol sonucu proje ve eklerinde hata ve/veya eksiklik bulunan başvurular sistem üzerinden değişikliğe açılır ve gerekli düzeltmeleri 5 gün içinde yapması için işletmeye elektronik posta veya sistem üzerinden bilgi verilir. Kontrol sonucu uygun bulunan başvurular ilgili KOSGEB Müdürlüğü tarafından onaylanarak sistem Ön Değerlendirmesine alınır. Ön Değerlendirme sonucu 50 ve üzeri puan alan işletmelerin listesi KOSGEB İnternet Sitesinden ilan edilir ve ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde başvuru formunun işletme yetkilisi tarafından imzalı ve kaşeli olarak ekleri ile birlikte ilgili ilgili KOSGEB Müdürlüğüne teslim edilmesi istenir
 • Ocak – Şubat 2015: Ön Değerlendirme sonucu uygun bulunan Proje Başvuruları, ilgili Başkanlık Birimi koordinasyonunda değerlendirilmek üzere sistem üzerinden Değerlendirme ve Karar Kurulu üyelerine sunulur. Kurul üyeleri, proje kapsamında talep edilen gider/harcama kalemlerinin; gerekliliği, maliyetlerinin uygunluğu ve yerindeliği gibi hususları değerlendirir.
 • Mart 2016: Kurul kararlarının KOSGEB Müdürlüklerine gönderilmesinden itibaren ilgili KOSGEB Müdürlüğü tarafından 15 gün içinde işletmeye yazı ile bildirilir ve İşletmeden KOBİ Proje Destek Programı Taahhütnamesi vermesi istenir. Taahhütname verme süresi bildirim tarihinden itibaren 30 gündür. Taahhütnamenin ilgili KOSGEB Müdürlüğünde kayda alındığı tarih, projenin ve programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Ücretsiz KobiPirin Check-up’a başvurmak için lütfen tıklayınız

Menu