KOBİ Dönüşüm Platformu

2020 Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu


17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kesinleşmiş kamu ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerde bulunularak;

* Gelir Vergisi Kanunu,
* Kurumlar Vergisi Kanunu ve
* Katma Değer Vergisi Kanunlarında değişiklikler yapılmıştır.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Yasanın 1-4’üncü maddeleri arasında hangi alacakların yapılandırılmasının nasıl olacağına dair düzenlemeler yer almaktadır. İlgili maddelere göre;

* Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesi 31 Ağustos 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir.
* Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
* Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin 31 Ocak 2021 (bu tarih dahil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitinin ise 28 Şubat 2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar, diğer taksitlerinin ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.
* Yeniden yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi koşulana bağlı olarak fer’i alacaklar yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının tahsilinden vazgeçilirken, ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında %50 indirim yapılacaktır.
* Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılmaya devam edilecektir.

Yapılandırmadan Yararlanma Hakkının Kaybedilmesi

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı-ayrı uygulanacaktır.

* Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır.
* Hazine Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 100 Türk lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilmektedir.

Kanuna İlişkin Başvuru ve Ödeme Süreleri

Yasa ile ilgili başvuru ve ödeme sürelerinin genel tarihleri aşağıdaki gibidir.

Başvuru ve Ödeme Türü Süre
Yeniden Yapılandırmaya Konu Olacak Alacakların Vadesinin Son Tarihi 31 Ağustos 2020
Borçların Yeniden Yapılandırılması İçin Başvuru Süresi 31 Aralık 2020
Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve YİKOB’lara Bağlı Tahsil Dairelerine Ödenecek Borçların İlk Taksitini Ödeme Süresi 31 Ocak 2021
Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Tahsil Dairelerine Ödenecek Tutarların İlk Taksitinin Ödeme Süresi 28 Şubat 2021
Taksit Ödeme Süresi, Sayısı ve Dönemleri Peşin ya da 2’şer Aylık Dönemler Halinde En Çok 18 Taksit
Dava Hakkından Vazgeçmek İçin Başvuru Süresi 31 Aralık 2020

Detaylar için kaynak : https://www.sistemglobal.com.tr/bultenler/vergi/bazi-alacaklarin-yeniden-yapilandirilmasi/

Menu